Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

8150 f2ca 420
Reposted fromFlau Flau viaXavax Xavax
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

February 09 2018

8218 6aee 420

February 08 2018

0496 9f9b 420
Reposted fromonlyman onlyman viabudas budas
3111 c106 420
Reposted fromzoou zoou viaoutoflove outoflove

February 07 2018

8064 db11 420
Reposted fromturquoise turquoise
7177 b067 420
Reposted frommegakrupo megakrupo viabudas budas
5995 67dd 420
4070 bb71 420
Reposted fromedwes edwes viaepidemic epidemic
Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy
— Charlie Chaplin
Reposted fromolass olass viawszystkodupa wszystkodupa

January 31 2018

9859 dedf 420

January 28 2018

0229 fb5b 420

July 10 2015

Ja jestem Twój i Ty jesteś moja - i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej
— Johann Wolfgang von Goethe

July 03 2015

2466 04da 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamdjg mdjg

June 30 2015

2248 683e 420
N
Reposted fromgejowygej gejowygej viaunnamedporn unnamedporn

June 05 2015

May 18 2015

8842 b40c 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl